IMG-LOGO
IMG-PRODUCT

انسان، آنتروپومتری، ارگونومی و طراحی

دسته محصول : کتب
دسته بندی کتب : طراحی صنعتی

انسان، آنتروپومتری، ارگونومی و طراحی

استفن فیزنت، علیرضا چوبینه (مترجم)

ناشر : مرکز 

ارگونومی دانش جوانی است که با کوشش برای ایجاد تناسب میان ابعاد و آزایش و ساختمان ابزار و تجهیزات و ماشین ها و محیط کار با ویژگی ها و توانایی ها و ابعاد انسان ها به افزایش بهره وری تولید و حفظ تندرستی جسمانی و روانی کارکنان یاری می رساند .ارگونومی با سنجش وارزیابی  توانمندی های انسان ها و توجه به ویژگی ها و ابعاد بدنی آنان ، به هر چه مناسب تر ساختن سیستم ها و فرآیندهای تولیدی با نیاز های و ویژگی های انسانی کمک میکند و برای تحقق این شعار میکوشد که (طراحی باید از انسان آغاز شود ).

این کتاب که از نخستین گام ها برای معرفی دانش ارگونومی به فارسی زبانان است میتواند کمبود کنونی در این زمینه را تا اندازه ای پر کند و برای همه ی دانش پژوهان و دست اندرکاران زمینه های بهداشت حرفه ای ، طراحی صنعتی ، مهندسی صنایع ، مدیریت صنعتی و توانبخشی سودمند باشد . 

آخرین محصولات